آموزش طراحی لباس-مربی:استاد عزیزی-آموزشگاه پیشکسوتان
آموزش طراحی لباس-خانم عزیزی-آموزشگاه پیشکسوتان
آموزش طراحی لباس-رنگ قرمز-آموزشگاه پیشکسوتان
آموزش طراحی لباس-مربی:عزیزی-آموزشگاه پیشکسوتان