آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -لباس مجلسی
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -ست لباس شب
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -کت کوتاه
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -نیم تنه
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -زمستانی

جدیدترین نمونه کارهای استاد نفس محمدی

آموزشگاه پیشکسوتان

آموزش طراحی لباس - نفس محمدی
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -مدل لباس

آموزشگاه پیشکسوتان

آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -اناتومی
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -بچه گانه
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -چهره
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -تیم ملی
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -اناتومی
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -صورت
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -تمام تنه
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -نیم تنه بالا
آموزش طراحی لباس - نفس محمدی -نیم تنه بالا