آموزش طراحی لباس - پیشکسوتان

مجتمع فنی و حرفه ای آزاد پیشکسوتان در سال 1371 تاسیس شده است

مدیر و موسس مجتمع آموزشی پیشکسوتان آقای  احمد اسدی مطلق هستند، سوابق ایشان بشرح ذیل است:

30 سال سابقه آموزش در وزارت آموزش و پرورش

رئیس انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد شهرستان شمیرانات از سال 1382 تاکنون

نایب رئیس کانون صنفی آموزشگاه های آزاد استان تهران در سال های 1386 تا 1390

خزانه دار کانون صنفی آموزشگاه های آزاد استان تهران در سالهای از سال 1393 تاکنون

عضو هیئت مدیره کانون آموزشگاه های آزاد استان تهران از سال 1382 تاکنون

مدیر نمونه کشور در سال 1388

عضو هیئت نظارت مرکزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران از سال 1394 تاکنون

آموزشگاه پیشکسوتان بر اساس اعتبارسنجی سال 1395 کمیته ارزشیابی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اعتبار نامه موجود در صفحه اصلی سایت تا سال 1400 بعنوان آموزشگاه با درجه ممتاز اعتبارسنجی شده و دانشجویان می توانند از کیفیت و کمیت خدمات آموزشی این موسسه برتر استفاده کنند.

 

مجتمع فنی و آموزشی پیشکسوتان

ارائه با کیفیت ترین خدمات آموزشی را بعنوان مهمترین هدف خود معرفی می کند.