خانم سارا مدرس

آموزش طراحی لباس - پیشکسوتان

دانشجو طراحی لباس

خانم شیرین داد آفرید

آموزش طراحی لباس - پیشکسوتان

دانشجو طراحی لباس

خانم محدثه کریمی

آموزش طراحی لباس - پیشکسوتان

دانشجو طراحی لباس

خانم مینا میزبانی

سارا میزبانی - آموزشگاه پیشکسوتان - نمونه کار دانشجویان

دانشجو طراحی لباس